کلیدواژه‌ها = نگارۀ تصویری
مطالعه و تحلیل مؤلفه‌های تصویری طرح گلستانی قالی معاصر تبریز (سدۀ ‏اخیر) با رویکرد زیبایی‌شناسی ‏‏

دوره 5، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 21-34

10.22052/hsi.2023.248664.1081

مریم متفکرآزاد؛ شهریار شکرپور؛ محمد عباس زاده؛ مهدی کشاورز افشار