نویسنده = ناهید جعفری دهکردی
ویژگی نمادین ستارۀ هشت‌پر و ارتباط آن با امام رضا(ع) به‌استناد علم اعداد (حروف ابجد)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 85-98

10.22052/hsi.2022.243528.0

ناهید جعفری دهکردی؛ گلنار علی بابایی؛ خشایار قاضی زاده


نقش شهریاران صفوی در پیشرفت صنعت پارچه‌های ابریشمین ایران

دوره 3، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 109-124

10.22052/3.1.109

تقی حمیدی منش؛ ناهید جعفری دهکردی


مطالعه ی طرح و الگوی پارچه‌های زربفت دوره صفوی (مطالعه موردی: طراحی نقش انسان)

دوره 2، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 25-52

10.22052/1.2.25

حسین ابراهیمی ناغانی؛ ناهید جعفری دهکردی