دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تبیین رویکرد و فرآیند هم‌آفرینی در صنایع دستی بومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22052/hsi.2023.253150.1129

حسین نوروزی قره قشلاق؛ سمیه صالحی


تحلیل ساختار طرح و نقش قالیچه‌های عشایری استان خراسان جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22052/hsi.2024.253666.1145

فرنوش رحمانی؛ علی وندشعاری؛ عبداله میرزایی؛ وحیده حسامی


تجلی و تحلیل کارکردهای فرهنگی اجتماعی هنرهای‌صناعی ایران در قاب دوربین دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22052/hsi.2024.253980.1155

مینا حسینی؛ علیرضا شیخی


تحلیل نگارۀ « معراج پیامبر(ص) » از خمسۀ طهماسبی با نگاهی دینی و سیاسی به شیوۀ آیکونولوژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

10.22052/hsi.2024.253435.1140

سهند اله یاری؛ مرتضی افشاری؛ خشایار قاضی زاده